[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Nosaltres <\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<div class=\"btns-llengues row\">\r\n<div class=\"col-xs-12\">&nbsp;<\/div>\r\n<\/div>\r\n<form class=\"formulari form-horizontal\">\r\n<div class=\"traductor-textarea form-group\" style=\"text-align: center;\"><strong><img src=\"http:\/\/inmodara.com.\/images\/upload\/WhatsApp%20Image%202021-02-09%20at%2013.29.12%20(1).jpg?1612973897617\" alt=\"WhatsApp Image 2021-02-09 at 13.29.12 (1)\" width=\"385\" height=\"385\" \/><\/strong><\/div>\r\n<p class=\"traductor-textarea form-group\" style=\"text-align: center;\"><strong>1- Filosofia de l'empresa<\/strong><br \/><br \/>-<em>Neix amb el prop&ograve;sit de generar un servei integral, professional,&nbsp; tenir una gran efic&agrave;cia i un poder de resoluci&oacute; davant&nbsp; el client final, ja sigui comprador o venedor.<\/em><br \/><br \/><em>-Amb un desig de fer-se lloc en un sector que cada vegada est&agrave; mes professionalitzat. Per aix&ograve; tenim una meta ferma i clara, fer un seguiment a tota mena de novetats, tend&egrave;ncies i actualitzacions virtuals mitjan&ccedil;ant una formaci&oacute; constant per&ograve; sense descurar ni abandonar l'ess&egrave;ncia d'aquesta professi&oacute;, que &eacute;s sens dubte el tracte hum&agrave;.<\/em><br \/><br \/><em>-Cal destacar sobretot el valor de la transpar&egrave;ncia&hellip; En cap dels nostres documents o publicitats existeix la lletra petita.<\/em><br \/><br \/><br \/><br \/><strong>2- Objectiu<\/strong><br \/><br \/><em>-L'Objectiu que ens fixem sens dubte, va de la m&agrave; del comprom&iacute;s.<\/em><br \/><br \/><em>&ldquo; <\/em><strong>Volem atendre el 100%&nbsp; dels nostres clients, possibles clients o qualsevol persona que ens sol&middot;liciti un servei o tramiti immobiliari i es posi en contacte amb nosaltres a trav&eacute;s de qualsevol mitj&agrave;, sigui com sigui la seva necessitat&rdquo;<\/strong><br \/><br \/><br \/><br \/><strong>3 &ndash; Metodologia.<\/strong><br \/><br \/><br \/><br \/><em>-Despr&eacute;s d'anys d'experi&egrave;ncia en el sector immobiliari hem comprovat que el m&egrave;tode de venda mes efica&ccedil;, &eacute;s mitjan&ccedil;ant l'exclusivitat i la col&middot;laboraci&oacute;.<\/em><br \/><br \/><em>-L'exclusivitat &eacute;s un acte de confian&ccedil;a i comprom&iacute;s entre totes dues parts amb l'objectiu com&uacute; de la meta final, que &eacute;s la venda o lloguer de l'immoble.<\/em><br \/><br \/><em>-La col&middot;laboraci&oacute;, &eacute;s comptar amb l'ajuda de diferents mitjans i altres ag&egrave;ncies immobili&agrave;ries per a poder agilitar i materialitzar la venda sense la necessitat d'incrementar els honoraris pactats.<\/em><br \/><br \/><em>-Invertim en noves tecnologies , programari, fotografia professional i dinamitzaci&oacute; de xarxes socials, a m&eacute;s de tenir pres&egrave;ncia i posicionament en els principals portals immobiliaris.<\/em><br \/><br \/><br \/><br \/><strong>4- Servei Integral<\/strong><br \/><br \/><strong>-Compra:<\/strong><br \/><br \/>-Estudi econ&ograve;mic. Per a obtenir l'escena real de la&nbsp;situacion&nbsp;en la qual ens trobem..<br \/><br \/>-Oferta d'immobles. De la nostra cartera i la dels nostres col&middot;laboradors.<br \/><br \/>-Gesti&oacute; de la documentaci&oacute; i dels serveis financers.<br \/><br \/><strong>-Venda:<\/strong><br \/><br \/><strong>-Taxaci&oacute; sense comprom&iacute;s.<\/strong><br \/><br \/>-Pla de treball: reportatge fotogr&agrave;fic professional, fulls de m&agrave; en els negocis de la zona de l'immoble, pujar i posicionar l'habitatge en la web, xarxes socials i els principals portals immobiliaris.<br \/><br \/>A m&eacute;s de reportar el resultat de cada visita f&iacute;sica en l'habitatge i informar, setmanal i mensualment de les entrades de persones interessades amb la propietat.<br \/><br \/><strong>-Lloguer:<\/strong><br \/><br \/>-Assessorament gratu&iuml;t i adaptant les noves normatives aprovades per Generalitat i Govern estatal.<br \/><br \/>-Cerca d'inquilins seguint els par&agrave;metres sol&middot;licitats per la propietat.<br \/><br \/>-Suggeriments de tipus de contracte i assegurances d'impagaments amb la finalitat de vetllar per la tranquil&middot;litat del propietari.<br \/><br \/><strong>-Solars:<\/strong><br \/><br \/>-Taxaci&oacute; sense comprom&iacute;s.<br \/><br \/>-Cerca activa de clients potencials per a la compra i possible construcci&oacute;, assessorament de les millors opcions per a la seva venda, ja sigui en qualitat de permuta o venda .<br \/><br \/>Tramitaci&oacute; de Certificat Energ&egrave;tic i&nbsp;cedula&nbsp;d'habitabilitat.<br \/><br \/><strong>5- Marc diferencial.<\/strong><br \/><br \/>-Sabem de la incertesa que comporta la compra\/venda d'un immoble. Per aix&ograve; &eacute;s important sentir-se abrigallat i recolzat en tot moment, &eacute;s per aquest motiu que el nostre equip de professionals t&eacute; plena dedicaci&oacute; i implicaci&oacute;, aix&ograve; a m&eacute;s de l'assessorament far&agrave; minimitzar al m&agrave;xim aquesta situaci&oacute; de desemparament. La nostra finalitat &eacute;s obtenir la vostra major satisfacci&oacute;.<br \/><br \/>-Per sobre de tot defensem i apostem pels valors humans. Per aix&ograve; mantenim una estreta col&middot;laboraci&oacute; solid&agrave;ria i donem el 2% dels beneficis nets obtinguts per cada compra\/venda realitzada amb &egrave;xit en algunes fundacions i&nbsp;plataformes solid&agrave;ries que cada client podr&agrave; triar la seva causa.<br \/><br \/>APA Huella canina&nbsp;viladecans<br \/><br \/><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/apahuellacanina\">https:\/\/www.facebook.com\/apahuellacanina&nbsp;<\/a>&nbsp;<br \/><br \/>Fundacio&nbsp;Banc&nbsp;dels&nbsp;aliments<br \/><br \/><a href=\"https:\/\/www.bancdelsaliments.org\/es\/\">https:\/\/www.bancdelsaliments.org\/es\/<\/a>&nbsp;<br \/><br \/>Cuina Justa-Fundaci&oacute; Cassi&agrave; Just 2021<\/p>\r\n<p class=\"traductor-textarea form-group\" style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/cuinajusta.com\/es\/\">Cuina Justa - Fundaci&oacute; Cassi&agrave; Just 2021 - Cuina Justa<\/a><br \/><br \/><strong><img src=\"http:\/\/inmodara.com.\/images\/upload\/WhatsApp%20Image%202021-02-09%20at%2013.29.12.jpg?1612973253857\" alt=\"WhatsApp Image 2021-02-09 at 13.29.12\" width=\"215\" height=\"215\" \/><img src=\"http:\/\/inmodara.com.\/images\/upload\/WhatsApp%20Image%202021-02-09%20at%2013.29.12%20(2).jpg?1612974213105\" alt=\"WhatsApp Image 2021-02-09 at 13.29.12 (2)\" width=\"215\" height=\"215\" \/><img src=\"http:\/\/inmodara.com.\/images\/upload\/WhatsApp%20Image%202021-02-09%20at%2013.29.12%20(1).jpg?1612974275343\" alt=\"WhatsApp Image 2021-02-09 at 13.29.12 (1)\" width=\"215\" height=\"215\" \/><\/strong><\/p>\r\n<\/form>","limit":-1,"order":101}]

Nosaltres

 
WhatsApp Image 2021-02-09 at 13.29.12 (1)

1- Filosofia de l'empresa

-Neix amb el propòsit de generar un servei integral, professional,  tenir una gran eficàcia i un poder de resolució davant  el client final, ja sigui comprador o venedor.

-Amb un desig de fer-se lloc en un sector que cada vegada està mes professionalitzat. Per això tenim una meta ferma i clara, fer un seguiment a tota mena de novetats, tendències i actualitzacions virtuals mitjançant una formació constant però sense descurar ni abandonar l'essència d'aquesta professió, que és sens dubte el tracte humà.

-Cal destacar sobretot el valor de la transparència… En cap dels nostres documents o publicitats existeix la lletra petita.2- Objectiu

-L'Objectiu que ens fixem sens dubte, va de la mà del compromís.

Volem atendre el 100%  dels nostres clients, possibles clients o qualsevol persona que ens sol·liciti un servei o tramiti immobiliari i es posi en contacte amb nosaltres a través de qualsevol mitjà, sigui com sigui la seva necessitat”3 – Metodologia.-Després d'anys d'experiència en el sector immobiliari hem comprovat que el mètode de venda mes eficaç, és mitjançant l'exclusivitat i la col·laboració.

-L'exclusivitat és un acte de confiança i compromís entre totes dues parts amb l'objectiu comú de la meta final, que és la venda o lloguer de l'immoble.

-La col·laboració, és comptar amb l'ajuda de diferents mitjans i altres agències immobiliàries per a poder agilitar i materialitzar la venda sense la necessitat d'incrementar els honoraris pactats.

-Invertim en noves tecnologies , programari, fotografia professional i dinamització de xarxes socials, a més de tenir presència i posicionament en els principals portals immobiliaris.4- Servei Integral

-Compra:

-Estudi econòmic. Per a obtenir l'escena real de la situacion en la qual ens trobem..

-Oferta d'immobles. De la nostra cartera i la dels nostres col·laboradors.

-Gestió de la documentació i dels serveis financers.

-Venda:

-Taxació sense compromís.

-Pla de treball: reportatge fotogràfic professional, fulls de mà en els negocis de la zona de l'immoble, pujar i posicionar l'habitatge en la web, xarxes socials i els principals portals immobiliaris.

A més de reportar el resultat de cada visita física en l'habitatge i informar, setmanal i mensualment de les entrades de persones interessades amb la propietat.

-Lloguer:

-Assessorament gratuït i adaptant les noves normatives aprovades per Generalitat i Govern estatal.

-Cerca d'inquilins seguint els paràmetres sol·licitats per la propietat.

-Suggeriments de tipus de contracte i assegurances d'impagaments amb la finalitat de vetllar per la tranquil·litat del propietari.

-Solars:

-Taxació sense compromís.

-Cerca activa de clients potencials per a la compra i possible construcció, assessorament de les millors opcions per a la seva venda, ja sigui en qualitat de permuta o venda .

Tramitació de Certificat Energètic i cedula d'habitabilitat.

5- Marc diferencial.

-Sabem de la incertesa que comporta la compra/venda d'un immoble. Per això és important sentir-se abrigallat i recolzat en tot moment, és per aquest motiu que el nostre equip de professionals té plena dedicació i implicació, això a més de l'assessorament farà minimitzar al màxim aquesta situació de desemparament. La nostra finalitat és obtenir la vostra major satisfacció.

-Per sobre de tot defensem i apostem pels valors humans. Per això mantenim una estreta col·laboració solidària i donem el 2% dels beneficis nets obtinguts per cada compra/venda realitzada amb èxit en algunes fundacions i plataformes solidàries que cada client podrà triar la seva causa.

APA Huella canina viladecans

https://www.facebook.com/apahuellacanina  

Fundacio Banc dels aliments

https://www.bancdelsaliments.org/es/ 

Cuina Justa-Fundació Cassià Just 2021

Cuina Justa - Fundació Cassià Just 2021 - Cuina Justa

WhatsApp Image 2021-02-09 at 13.29.12WhatsApp Image 2021-02-09 at 13.29.12 (2)WhatsApp Image 2021-02-09 at 13.29.12 (1)


Cargando datos. Un momento, por favor...